پرسنل فني
مديران و سرپرست واحدها :

محسن عطايي نيا : مدير امور مهندسي
كارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامي واحداهواز
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
- عضو انجمن بتن ايران
سابقه فعاليت:
- سال 1377 الي 1378 : شركت مهندسين مشاور دزآب
- سال 1378 الي 1379 : شهرداري بندر امام
- سال 1379 الي 1380 : شركت شباك پاليس (پتروشيمي اميركبير)
- سال 1380 الي 1383: شهرداري بندر امام
- سال 1383 الي 1387 : سازمان خدمات طراحي استان
- سال 1387 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

عليرضا سوهاني: مدير امور نظارت
كارشناس ارشد عمران از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
- عضو انجمن بتن ايران
سابقه فعاليت:
- از سال 1371 الي 1372 : دفتر مهندسي قصر
- از سال 1372 الي 1374 : شركت ساختماني ريبار
- از سال 1374 الي 1376 : شركت ساختماني ديسار
- از سال 1376 الي 1378 : موسسه كوثران پارس عمراني
- از سال 1378 الي 1381 : شركت ساختماني ديسار
- از سال 1381 الي 1382 : شركت ضحي صنعت
- از سال 1382 الي 1385 : شركت نصب نيرو
- از سال 1384 الي 1386 : شركت نونما
- از سال 1386 الي 1388 : شركت خدمات مهندسي آب و خاك
- از سال 1388 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

مهشيد شاهزاده: سرپرست واحد معماري
كارشناس ارشد معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران
- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1379 الي 1383 : شركت مهندسي معماري هرم
- سال 1387 تاكنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

ايوب قادري : سرپرست واحد شهر سازي
1-كارشناس جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري از دانشگاه شهيد چمران اهواز
2-كارشناس ارشد شهرسازي – گرايش برنامه‌ريزي شهري از دانشگاه شيراز
سابقه فعاليت:
- سال 1385 : شركت مهندسين مشاور انديشكار
- سال 1387 : شركت مهندسين مشاور آرمان شهر
- سال 1388 : شركت ره كاو راه جنوب شيراز
- سال 1389 : مدير پروژه طرح تحقيقاتي آمارگيري مسافرين و تعيين الگوي سفر اتوبوسراني شيراز و حومه
- سال 1389 : شركت مهندسين مشاور پارس آرايه شيراز
- سال 1390 تا كنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

امير خرم‌نيا: سرپرست واحد مهندسي عمومي
كارشناس ارشد عمران از دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
- عضو انجمن بتن ايران
- سال 1384 الي 1385 : دفتر فني و مهندسي سامان
- سال 1385 الي 1386: شركت پيمانكاري آران خرم آسيا
- سال 1386 الي 1387 : شركت مهندسين مشاور شاراب
- سال 1387 تا كنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر
همكاران گروه معماري :

كامران ناظم‌زاده
كارشناس ارشد معماري از دانشگاه پلي‌تكنيك تورينو (ايتاليا) 1981
- عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران
- عضو انجمن بتن ايران
- عضو انجمن مديريت پروژه ايران
سابقه فعاليت:
- سال 1361 الي 1378 شهرداري تهران
- سال 1378 الي 1385 در شركت مهندسين مشاور تهران محاسب
- سال 1385 تا كنون در شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

سيد كمال‌الدين آل محمد
كارشناس ارشد معماري از دانشكده معماري هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
- عضو انجمن بتن ايران
سابقه فعاليت:
- سال 1372 تاكنون: عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
- مؤلف كتابهايي همچون: 1- سرپرستي و مديريت كارگاههاي ساختماني2- مسئوليت مدني مهندس ناظر در ساختمانهاي خصوصي
- سال 1388 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر
 

امير نوري مكرم
كارشناس ارشد معماري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوسنگرد
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1382 الي 1387 : بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان همدان
- سال 1388 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

بابك سعيديان
كارشناس ارشد معماري از دانشكده معماري هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1383تا كنون: مدرس گروههاي معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
- سال 1386 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

سپيده تقدس
1 - كارشناس معماري از موسسه آموزشي عالي غير انتفاعي خيام مشهد
2 - كارشناس ارشد معماري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1385 الي 1386 : گروه مشاور جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت ايران
- سال 1386 الي 1387 : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر
- سال 1387 الي 1388 : شركت مهندسين مشاور شهرريز پارسيان
- سال 1388 تاكنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر
همكاران گروه شهرسازي :

مريم فراهاني
1- كارشناس ارشد معماري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
2- كارشناس ارشد طراحي شهري از دانشگاه تربيت مدرس تهران
3- دكتراي شهرسازي از دانشگاه تربيت مدرس تهران
سابقه فعاليت:
- سال 1384 الي 1385: مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك گروه معماري
- سال 1384 الي 1386: مسئول پروژه درشركت مهندسين مشاور سرآوند
- سال 1385 الي 1386: مدرس دانشگاه هنر تهران گروه شهرسازي
- سال 1383 الي 1388: مطالعات و طراحي پروژه‌هاي متعدد براي شهرداريهاي مناطق يك و شش تهران
- سال 1387 تاكنون: مسئول بخش پژوهشي مهندسين مشاور نقش جهان پارس
- سال 1388 تاكنون: مدرس دانشگاه تربيت مدرس تهران كارگاه طراحي شهري 1 و 2
- تهيه و تاليف سه كتاب در زمينه معماري و شهرسازي ايران
- ارائه بيش از 8 مقاله در همايشها و سمينارهاي مختلف سراسر كشور
- سال 1389 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

محمود حافظي مقدم
كارشناس معماري از مدرسه عالي برلن (آلمان) ‌1976
- عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران
- عضو انجمن مديريت پروژه ايران
سابقه فعاليت:
- سال 1375 الي 1385 : شركت مهندسين مشاور عمران سبز آسيا
- سال 1385 تا كنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

اميد يزدان‌خواه
كارشناس جغرافياي انساني و شهري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز 1378
سابقه فعاليت:
- سال 1380 الي 1383 : مهندسين مشاور زيستا
- سال 1384 الي 1385 : مهندسين مشاور واسپور
- سال 1385 تاكنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

اميد عبدالكريمي
1- كارشناس جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري از دانشگاه تبريز
2-كارشناس ارشد شهرسازي – برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي از دانشگاه شيراز
سابقه فعاليت:
- سال 1385 : همكاري با دانشگاه تبريز در پروژه انتقال پادگان‌هاي نظامي
- سال 1388 : شركت مهندسين مشاور شرق پارس
- سال 1388 الي 1390 : طرح‌هاي هادي بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان كهگيلويه و بوير احمد
- سال 1389 : طرح تحقيقاتي آمارگيري مسافرين و تعيين الگوي سفر اتوبوسراني شيراز و حومه
- سال 1390: شركت مهندسين مشاور پارس آرايه شيراز
- سال 1390 تاكنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر
همكاران گروه نظارت و دفتر فني :

رضا غلامرضايي
كارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1381: شركت عمران فلات ماهشهر
- سال 1381 الي 1383 : مصلاي بزرگ امام خميني تهران
- سال 1384 : سايت اداري صنعتي پالايشگاه جزيره لاران – شركت افرازه
- سال 1385 : سايت اداري صنعتي پتروشيمي مبين عسلويه – شركت نوين دژ
- سال 1388 : تصفيه‌خانه و شبكه فاضلاب فرودگاه آبادان
- سال 1389 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

مصطفي پرويزپور
كارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
- سال 1384 : دفتر فني نظارت شهرداري خرمشهر
- سال 1387 : نيروگاه گازي آبادان
- سال 1385 الي 1386 : همكاري با شركت كشت و صنعت كارون
- سال 1389 تاكنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

رشيد نوراني
كارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1380 الي 1382 : به عنوان تكنسين عمران تربيت بدني استان
- سال 1382الي 1383 : به عنوان تكنسين اجرا شركت هامون در سد كارون چهار
- سال 1383 الي 1385 :به عنوان تكنسين اجرا شركت بلند پايه در سد كارون سه
- سال 1385 الي 1386 : به عنوان سرپرست آزمايشگاه در شركت ايران استن
- سال 1386 الي 1387: شركت گلال بستر
- سال 1387 الي 1388 : به عنوان كارشناس اجرا در شركت ژيان
- سال 1388 تاكنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

احسان سايقان
كارداني ساختمان از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
سابقه فعاليت:
- سال 1384 الي 1387: پتروشيمي آبادان
- سال 1387 الي 1388: سازمان بنادر و كشتيراني خرمشهر
- سال 1388 تا كنون :شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر
همكاران گروه سازه :

عبدالحميد ورزنده
كارشناس عمران از دانشگاه شيراز
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
- عضو انجمن بتن ايران
سابقه فعاليت:
- سال 1374 الي 1378 : مهندسين مشاور پندام
- سال 1379 الي 1384 : مهندسين مشاور تهران محاسب
- سال 1384 الي 1386 : مهندسين مشاور دزآب
- سال 1386 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

عادل هويزاوي
كارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
- عضو انجمن بتن ايران
- عضو انجمن مديريت پروژه ايران
سابقه فعاليت :
- سال 1379 الي 1380 : شركت معماري يزدان‌پرست
- سال 1380 الي 1382 : شركت مهندسي ايستا تاژه
- سال 1382 الي 1386 : دفتر مهندسي پارس سازه
- سال 1387 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

رضا دانش‌نيا
1 - كارشناس عمران از دانشگاه بيرجند
2 – كارشناس ارشد سازه هاي آبي از دانشگاه علوم تحقيقات خوزستان
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان
سابقه فعاليت:
- سال 1385 : دفتر فني آب و برق خوزستان
- سال 1384 : تهيه طرح زيست محيطي شهرك صنعتي (دانشگاه بيرجند)
- سال 1387 : پروژه‌هاي عمراني سپاه وليعصر (بسيج سازندگي
- سال 1389 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر
همكاران گروه تاسيسات برق و مکانيك :

حسين واقف‌پور
كارشناس ارشد مكانيك از دانشگاه شهيد چمران اهواز
- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1382الي 1385 : شركت پيشگام صنعت
- سال 1385 الي 1386 : شركت فولاد پايا
- سال 1384 تاكنون : مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان
- سال 1389 تاكنون : شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

محمدحسن خضريان
كارشناس ارشد برق – قدرت از دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
- عضو سازمان نظام مهندسي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1387 : دفتر فني مهندسي پاسارگاد
- سال 1388 : مدرس دانشگاه آزاد شوشتر و اهواز
- سال 1389 تاكنون: شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

جعفر بستان‌شيرين
كارشناس كشاورزي – آبياري از دانشگاه شهيد چمران اهواز
عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان خوزستان
سابقه فعاليت:
- سال 1376 : شركت خدمات فني و ساختماني عبادي
- سال 1376-1377 : شركت تيردرياي جنوب
- سال 1380 : اداره بنادر و كشتيراني
- سال 1381-1382 : شركت پارساكيش
- سال 1382-1383 : شركت مهندسين مشاور طراحان سبز پارسا
- سال 1383-1386 : شركت مهندسين مشاور آبياري و زهكشي شاراب
- سال 1389 تا كنون شركت مهندسين مشاور آمايش محيط شهر

ساير همكاران گروه معماري

رديف

نام ونام خانوادگي

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سابقه فعاليت

1

سميه سرلك

كارشناس ارشد معماري

دانشگاه آزاد تهران- مركزي

6 سال

2

مرضيه معمارزاده

كارشناس معماري

دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

6 سال

4

ناهيد حسني

كارشناس ارشد معماري

دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر

2 سال

5

علي چهار لنگي

كارشناس معماري

دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر

6 سال

6

حميدرضا آقاجري

كارشناس معماري

دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر

4 سال

7

مولود جنگجو

كارداني معماري

دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

5 سال

ساير همكاران گروه شهرسازي:

رديف

نام ونام خانوادگي

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سابقه فعاليت

1

كمال نصب‌نجار

كارشناس زمين‌شنا سي

دانشگاه پيام نور

14 سال

2

محمد نعمتي

كارشناس مديريت و كنترل پروژه

دانشگاه آزاد اهواز

8 سال

ساير همكاران گروه تاسيسات الكتريكي :

رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سابقه فعاليت

1

حسين نيك آيين

كارشناس برق - قدرت

دانشگاه صنعتي اصفهان

14 سال

2

محمد سلمان‌زاده ساعدي

كارشناسي برق – قدرت

دانشگاه شهيد چمران اهواز

10 سال

 

ساير همكاران گروه تاسيسات مكانيكي :

رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سابقه فعاليت

1

محمود نيل‌درار

كارشناس مكانيك سيالات

دانشگاه صنعت نفت

14 سال

2

بهداد زاهدي

كارشناس ارشد مكانيك تبديل انرژي

دانشگاه گيلان

4 سال

همكاران مديريت و كنترل پروژه :

رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سابقه فعاليت

1

امير سليماني حيدري

كارشناس صنايع و برنامه ريزي و تحليل سيستم

دانشگاه آزاد مسجد سليمان

8 سال

ساير همكاران گروه نظارت :

رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سابقه فعاليت

1

ناصر شفيعي

كارشناسي عمران

دانشگاه علم و صنعت ايران

10 سال

2

بهروز فروغيان

كارداني معماري

دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر

7 سال

3

مصطفي رضا زاده خبازي

كارداني ساختمان

دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

3 سال

4

اردشير نجفي حاجي‌ور

كارداني عمران

دانشگاه آزاد اسلامي شهر كرد

3 سال

5

رمضان شاه‌ولي كوه‌شوري

كارشناسي عمران

دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

3 سال

6

علي محمدي پرچستان

كارشناسي عمران

دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

3 سال